Šolska prehrana

Dijaki SGLŠ Postojna imajo na voljo šolsko malico, ki jo pripravljamo v šolski kuhinji. Vsak dan so na izbiro trije meniji, dva topla in en hladen. Ob malici si dijaki lahko postrežejo s toplim čajem ali sadnim sokom. Šolski prehrani je namenjena jedilnica v pritličju našega dijaškega doma.

Malica poteka v dveh skupinah tretjo šolsko uro, ki je zaradi malice daljša.

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Zakon o šolski prehrani se uporablja za osnovne in srednje šole ter za osnovne šole v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v RS, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe, ne pa tudi za udeležence izobraževanja odraslih.

Cena malice v šolskem letu 2019/20

 

  • Cena malice znaša 2,42 evra; za prejemnika 70-odstotne subvencije 0,73 evra; za prejemnika 40-odstotne subvencije 1,45 evra.

Subvencioniranje šolske malice

Upravičenci do subvencije za malico so tisti dijaki, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS;
  • do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša: nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70 % cene malice, oziroma nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40 % cene malice;
  • subvencijo za malico lahko, ne glede na zgoraj navedene pogoje, dobijo tudi dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino, in dijaki, prosilci za azil;
  • dijakom, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda, pripada pravica do subvencije v višini cene malice.

Vloge za uveljavljanje subvencije malice na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Vloga za subvencijo malice se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina dijaka ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice dijakov lahko najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.