O SGLŠ

PRIDITE K NAM PO ZNANJE
IN URESNIČITE SVOJE SANJE

je moto Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna. Prenos kvalitetnega znanja je poslanstvo zaposlenih v SGLŠ Postojna, je zaveza življenja in delovanja v šoli, ki je s svojimi (merljivimi) rezultati prepoznavna tako v regiji in Sloveniji kot tudi v Evropi.

SGLŠ ponudi znanje, zgled in pot do cilja: zadovoljstvo v življenju. Ko se znanju pridruži vedenje, ki z leti vedno bolj črpa iz vrelca modrosti, spoznaš, da je življenje popolno, ko zmoreš sprejeti njegove svetlobe in sence, jih predihati in razumeti v številnih različicah… in ostati miren.

Voditi SGLŠ je poseben privilegij: je biti sodelavka najboljšim učiteljem, je druženje z ustvarjalnimi in modrimi ljudmi, je odprtost delovanja, ki zmore celovitost, je življenje, ki nudi varnost, je prostor rasti.

SGLŠ z znanjem uresničuje sanje.

Vizija

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna (v nadaljevanju SGLŠ Postojna) prenaša znanje in veščine mladim in odraslim na tehniških področjih, zato je v naših ciljih zajeta široka paleta dolžnosti in odgovornosti:

  • PRIDI PO ZNANJE IN URESNIČI SVOJE SANJE je skupni moto nas, zaposlenih v SGLŠ Postojna, pri delu z dijakinjami in z dijaki (v nadaljevanju dijaki) v izobraževalnih programih v šolskem sistemu in pri vzgojnem delu v dijaškem domu. V drugi polovici najstniških let mlade opogumljamo, da v spodbudnem okolju varno realizirajo vsaj del svojih včasih komaj slutenih sanj in jim omogočamo, da uresničitev preizkusijo v svetu odraslih.
  • V šoli omogočamo mladim in odraslim pridobivanje znanj in veščin s področij gozdarstva, lesarstva in zdravstva za opravljanje poklica in uspešno vključevanje v družbo; v dijaškem domu izvajamo vzgojni program in nudimo bivanje dijakom.
  • Postavljamo temelje za nadaljnje izobraževanje; prispevamo k razvoju gozdarstva in lesarstva ter zdravstva, omogočamo prilagodljivost in mobilnost, spodbujamo samostojnost, inovativnost in odgovoren odnos do dela.
  • Dijakinjam in dijakom omogočamo, da spoznavajo različne sisteme izobraževanja tudi v drugih državah Evrope, se tam strokovno izpopolnjujejo, spoznavajo medkulturnost in se jezikovno bogatijo.
  • Zagotavljamo vseživljenjsko učenje ter prispevamo k ohranjanju in razvoju slovenskega podeželja in mestnih okolij, vzgajamo za trajnostni razvoj na področju gozdarstva, lesarstva in zdravstva.

Smo prepoznavni. Upoštevamo strateške cilje Evropske unije, da bo »postala najbolj konkurenčno in dinamično gospodarstvo na svetu, sposobno trajnostne gospodarske rasti z več in z boljšimi delovnimi mesti ter večjo socialno kohezijo«:

  • Moderniziramo sisteme izobraževanja in usposabljanja in oblikujemo dober sistem vseživljenjskega učenja (Evropski svet, Lizbona, marec 2000).
  • Izboljšujemo kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanja v poklicnih in v strokovnih šolah (Evropski svet, Barcelona 2002).
  • Vsem omogočamo dostop do vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja ter ustreznega svetovanja.
  • Povezujemo vse sisteme izobraževanja (formalno in neformalno, mladine in odraslih, v šolah, v gospodarstvu, v obrti, v formalnih in neformalnih skupinah).

SGLŠ Postojna je najboljša gozdarska šola v Evropi po kriteriju uvrstitev na prva tri mesta na evropskih prvenstvih v gozdarskih veščinah za dijake in študente po letu 2002.

Na področju lesarstva je SGLŠ Postojna najbolj prepoznavna šola v Zahodni Sloveniji.

Dijaki, ki končujejo zdravstvene programe v Postojni, so zaželeni tudi v najbolj prestižnih zdravstvenih ustanovah tako na področju javnega kot tudi zasebnega sektorja.

Zgodovina

ZRASLI IZ SEMEN PRETEKLOSTI –
SKRBIMO ZA PLODOVE PRIHODNOSTI

Biti del tradicije, ki ima svoje korenine globlje, kot je izmerljivo s človeškim življenjem, je posebna izkušnja, ki nam daje možnost pogledati izven dosega vsakdanjih človekovih meril.

Kali organiziranega izobraževanja na področju gozdarstva na Slovenskem so pognale v drugi polovici 19. st. v pristavi grada Snežnik. V deblo drevesa gozdarske šole Postojna se ves čas vrisujejo prepoznavni braniki. Leta 1959 sta v Postojni dobili svojo lokacijo tako srednja kot nižja gozdarska šola. Leta 1982 so se v Postojni začeli izvajati izobraževalni programi s področja lesarstva, v SGLŠ Postojna pa so se lesarski programi preselili leta 1994. Tem se je leta 2007 pridružilo še izobraževanje za poklice s področja zdravstva. V sklopu šole deluje tudi dijaški dom, kjer čas teče drugače.

Življenjsko moč šole skozi vsa leta žuborijo dijakinje in dijaki ter zaposleni. Vsem smo hvaležni za pot rasti prepoznavnosti SGLŠ Postojna v Sloveniji in v širšem evropskem prostoru.

Danes je SGLŠ Postojna pravi biser med slovenskimi srednjimi šolami. Zaradi uspehov na evropskih tekmovanjih ter zaradi številnih mednarodnih izmenjav je šola vedno bolj prepoznavna tudi širom Evrope. Šola prispeva svoj delež k razvoju slovenskega gozdarstva, lesarstva in zdravstva s ponudbo celovite palete izobraževanj in usposabljanj tako za mladino kot tudi za odrasle.

Drevo Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna ima globoke korenine v kraškem svetu, čvrsto deblo v slovenskem prostoru in široko razprostre veje v Evropo. Je del več kot sto let starega parka v združbi pokončnih socialnih partnerjev z dovolj svetlobe v svojih načrtih in pod jasnim nebom poslanstva in vizije svojega dela v prihodnosti.