Organi šole

Svet šole

Svet šole je najvišji organ šole. Njegovo delovanje je opredeljeno v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Svet šole sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, imenuje in razrešuje ravnatelja, odloča o pritožbah in opravlja druge naloge določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet šole sestavljajo: dva predstavnika ustanovitelja, en predstavnik lokalne skupnosti, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov. Člani sveta so izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom dijaka. Delavci šole volijo svoje predstavnike neposredno na tajnih volitvah, starši pa na svetu staršev. Za predsednika sveta člani izvolijo enega izmed članov.

Svet odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno. Svet je pri izvrševanju svojih nalog odgovoren za zakonitost svojega dela.

Svet SGLŠ Postojna sestavljajo:

predstavniki zaposlenih:

 • Gregor Češarek,
 • Tadeja Premrov,
 • Alenka Rutar,
 • Jovan Španić in
 • Miha Uhelj.

predstavniki staršev:

 • Katarina Mihelčič

predstavnika ustanovitelja:

 • Danijel Mislej in
 • Helena Primc Kalan.

predstavnik lokalne skupnosti:

 • Dragana Čolić.

predstavnika dijakov:

 • Hana Šalamon in
 • Darko Narić.

Predsednik sveta SGLŠ Postojna je Miha Uhelj.

Aktivi

Strokovni aktivi obravnavajo vprašanja, ki so neposredno povezana s posameznimi strokovnimi področji. Pripravljajo in izvajajo strokovne ekskurzije, predlagajo nabavo učil, se medsebojno informirajo, planirajo izobraževanja, popularizirajo posamezna strokovna področja, dajejo pobude za doseganje večje učinkovitosti, aktivno sodelujejo z učitelji drugih šol ter s strokovnimi ustanovami (ZŠRS, CPI …). Posebna naloga aktivov je tudi izdelava izvedbenih kurikulov in načrtov ocenjevanja za vse oddelke in skupine, izdelava enotnih izpitnih vprašanj za zaključne izpite v poklicnem izobraževanju in vprašanja za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

 

Aktiv učiteljev v gozdarstvu       Gregor Češarek
Aktiv učiteljev v lesarstvu   Zorislava Makoter
Aktiv učiteljev v zdravstvu   Sabina Špringar
Aktiv učiteljev družboslovnih predmetov   Petra Andrejašič
Aktiv učiteljev naravoslovnih predmetov   Valentina Vončina
Aktiv vzgojiteljev   Martin Koron
Aktiv učiteljev športne vzgoje   Jasmina Žvokelj

Komisije

Komisija za kakovost

 • Martina Klemenc, predsednica
 • Kristjan Gorup, član
 • Zdravko Skrt, član

Poročilo komisije za kakovost za šolsko leto 2018_2019

Komisija za varstvo pravic

 • Jasmina Žvokelj, predsednica
 • Zdravko Skrt, član
 • katerikoli član pedagoškega zbora SGLŠ (glede na vsebino pritožbe)

Izpitni odbor za zaključni izpit in poklicno maturo

 • Cvetka Kernel, predsednica
 • Marjeta Urbas-Hribernik, podpredsednica
 • Nataša Ujčič, tajnica
 • Zorislava Makoter, članica
 • Gregor Češarek, član
 • Dragan Babuder, član

Dijaška skupnost

Na šoli je organizirana dijaška skupnost, ki deluje v skladu s pravili. Učiteljski zbor, svet staršev in svet šole obravnavajo predloge, mnenja in pobude skupnosti dijakov ter jih seznanijo s svojimi stališči in odločitvami.

Predsednica dijaške skupnosti je Hana Šalamon.

Mentor dijaške skupnosti je Dragan Babuder.