Projekti

Erasmus+
SGLŠ Postojna je vključena v mednarodne projekte na evropski ravni zadnjih 15 let. V šolskem letu 2019/2020 je šola koordinatorica Erasmus+ projekta ključnega ukrepa 1 (mobilnost učnega osebja in mobilnost dijakov) in partnerica treh Erasmus+ projektov ključnega ukrepa 2 (projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks). V 2019 smo bili nagrajeni z nacionalnim priznanjem za najboljše prakse mobilnosti in mednarodnega sodelovanja – nagrado Jabolko kakovosti 2019.

InterReg V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014-2020
V okviru projekta InterReg  CB_WBL (Slovensko-italijansko zavezništvo za čezmejno praktično usposabljanje z delom) SGLŠ Postojna sodeluje v ekspertnih skupinah za pripravo dokumentov in opisov dobrih praks ter težav za izmenjave dijakov (opravljanje PUD-a) med Slovenijo in Italijo (Furlanija Julijska krajina). Sestanki ekspertnih skupin potekajo v obeh državah. 

PlurAlps
Priseljevanje, kulturna raznolikost in pluralizem kot priložnost za območje Alp, projekt v okviru Interreg Alpine. V SGLŠ se izvaja implementacija projekta: primer nove rešitve za izzive priseljevanja za območje občine Postojna. V SGLŠ Postojna aktivnosti potekajo v okviru podprojekta ARTcaffe.

NA-MA POT
Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc, SKLOP 2: Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov
Projekt razvija in implementira didaktične pristope in strategije naravoslovne in matematične pismenosti s poudarkom na kritičnem mišljenju, reševanju avtentičnih problemov in na aktivni vlogi deležnikov učnega procesa po metodologiji akcijskega raziskovanja.

Jeziki štejejo
Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc. Projekt gradi na izboljšanju enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitvah znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanju prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc. Vodilni partner je Univerza v Ljubljani (Pedagoška fakulteta, Filozofska fakulteta in Fakulteta za elektrotehniko). SGLŠ je v projektu v vlogi implementacijske šole. Trajanje projekta: januar 2017 – junij 2022.

Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture
Projekt razvija kulturno-vzgojne programe na gledališkem področju z načrtovanjem platforme kvalitetnih gledaliških predstav s profesionalnimi izvajalci. Vodilni partner projekta je Slovenski gledališki inštitut GLEDA(l)ŠČE.
Trajanje projekta: januar 2017–junij 2022.

Model individualizacije + (MIND+)
Namen projekta je razvoj in preizkušanje modela izvajanja programov SPI v šolski obliki, ki vključuje učinkovite pristope, ukrepe in dejavnosti v podporo izvajanju prožnejših oblik poklicnega izobraževanja, ki omogočajo praktično usposobitev in individualni razvoj posameznika.
Trajanje: februar 2018–oktober 2021
Tim strokovnih delavcev v SGLŠ: Peter Bole, Martin Dužnik, Cvetka Kernel, Leon Kernel, Petra Prelc, Tomaž Ščuka, Marjeta Urbas – Hribernik in Marjan Vadnu.

Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanje – Projekt MUNERA 3
Cilj projekta je izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela. Ciljna skupina so zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.
Trajanje: junij 2018–avgust 2022

Izvajanje promocije, animacije in učne pomoči – ATENA
Namen projekta je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Trajanje: junij 2018–avgust 2022

Prostovoljstvo
Prostovoljno delo dijakov v SGLŠ Postojna poteka v okviru projekta Sadeži družbe. V ta projekt je vključenih največ dijakov in dijakinj. Projekt poteka v sodelovanju s Slovensko filantropijo.
Vodila pri prostovoljnem delu – cilji:
– vključevanje v družbo in iskanje skupnih ter povezovalnih elementov med različnimi generacijami,
– vzpostavljanje občutljivosti za sočloveka, razvoj empatije in solidarnosti,
– gradnja zaupanja in dvig samopodobe dijakov,
– razvijanje odgovornosti,
– kvalitetna izraba prostega časa posameznikov,
– boljša kakovost življenja v lokalni skupnosti.

Dijakinje in dijaki opravljajo organizirano prostovoljno delo s starejšimi na domu, v domovih upokojencev, v varstveno delovnih centrih in društvih, ki vključujejo osebe s težavami v duševnem zdravju, v vrtcih, nudijo učno pomoč dijakom SGLŠ Postojna in osnovnošolcem v projektu Popoldan na cesti, sodelujejo v raznih dogodkih, ki jih organizira RKS, zdravstveni dom, osnovne šole, Občina Postojna ali druge občine, iz katerih so naši dijaki.

Botrstvo
V okviru projekta Botrstvo je bila našim dijakom odobrena finančna pomoč v različnih zneskih (po 200,00 €, 100,00 € ali 50,00 € na mesec za posameznega dijaka). Dijaki bodo za obdobje enega leta (od septembra 2019 do avgusta 2020) prejemali odobrena nakazila na naš transakcijski račun.

Šolski ekovrt
SGLŠ Postojna je vključena v projekt šolskih vrtov, ki je sofinanciran preko LAS med Snežnikom in Nanosom. Šolski ekovrt je orodje za privlačno in učinkovito vzgojo za trajnostni razvoj. Dijakom omogočamo možnost ustvarjanja in sodelovanja na ekovrtu kot sodobnem, interaktivnem učnem in vzgojnem pripomočku.

Rastem s knjigo
Projekt »Rastem s knjigo« pripravljamo v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana (MKL), Zavodom RS za šolstvo, Združenjem splošnih knjižnic, Sekcijo šolskih knjižnic pri ZBDS, Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije in Društvom slovenskih pisateljev. V šolskem letu 2019/20 poteka projekt »Rastem s knjigo SŠ« za dijake prvih letnikov že devetič. Letošnja izbrana knjiga ima naslov V napačni zgodbi pisateljice Cvetke Sokolov. Dijaki bodo knjigo prejeli ob organiziranem obisku knjižnice Bena Zupančiča Postojna. V knjižnici bodo zanje pripravili tudi program s predstavitvijo knjižnice, knjižničnega informacijskega znanja, avtorjev izbrane knjige in knjige same.

Čar lesa
Šola se vsako leto prijavi na poziv za sodelovanje na razstavi izdelkov Čar lesa, ki promovira les in lesne izdelke.

Pilotni projekt MBS (mladostniki brez spremstva)
SGLŠ Postojna izvaja pilotni projekt z namestitvijo do 28 MBS. Projekt je medresorski: MIZŠ, MNZ, MZ in MDDSZ.

Trajnostno šotorišče
SGLŠ Postojna je bila uspešna na javnem pozivu LAS med Snežnikom in Nanosom s projektom Trajnostno šotorišče. V okviru projekta je predvidena postavitev šotora, ki bo dostopen tudi za gibalno ovirane osebe. Poleg šotora je v okviru projekta načrtovana tudi ureditev povezovalne poti med šotorom in sanitarnimi prostori, ki so prilagojeni gibalno oviranim osebam. Projekt se bo v šolskem letu 2019/2020 zaključil.