NPK gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti NPK

 • starost najmanj 18 let, izjemoma manj kot 18 let, če je kandidatu prenehal status vajenca ali dijaka in izkazuje ustrezne delovne izkušnje
 • najmanj osnovnošolska izobrazba

Poklicne kompetence

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje
 • komunicira s predstavniki strokovnih služb in strankami
 • izvaja podiranje tanjših dreves
 • pripravlja gozdna tla za pomladitev
 • umetno obnavlja gozd
 • izvaja negovalna dela v gozdu
 • izvaja ukrepe za zagotovitev ekoloških in socialnih funkcij
 • izvaja varstvo gozdov
 • izvaja dela pri vzdrževanju gozdnih cest in spravilnih poti
 • izvaja nujna vzdrževalna dela na manjših vodotokih v gozdnem prostoru ter na plaziščih in erozijskih območjih

Raven zahtevnosti dela
(IV) Zahtevna dela

Način preverjanja strokovnih znanj in spretnosti
storitev z zagovorom

Veljavnost certifikata NPK
Trajen

Literatura
Katalog strokovnih znanj in spretnosti
Poklicni standard
Vprašanja gozdarski gojitelj

Vsebina vloge
postopek pridobitve NPK gojitelj
prijavnica_NPK_gojitelj
življenjepis
referenčno pismo NPK gojitelj