NPK gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka

Nacionalna poklicna kvalifikacija Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti NPK
 • starost najmanj 18 let, izjemoma manj kot 18 let, če je kandidatu prenehal status vajenca ali dijaka in izkazuje ustrezne delovne izkušnje
 • zaključena osnovna šola
Poklicne kompetence
 • načrtuje in organizira lastno delo
 • zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • sporazumeva se s sodelavci in predstavniki institucij
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • izvede montažo in demontažo žične naprave
 • izvede spravilo lesa z žično napravo
 • izvede vzdrževanje žične naprave
Raven zahtevnosti dela (IV) Zahtevna dela
Način preverjanja strokovnih znanj in spretnosti
 • storitev z zagovorom
Veljavnost certifikata NPK Trajen
Literatura

Katalog strokovnih znanj in spretnosti 

Poklicni standard

Vprašanja in odgovori za zagovor

 Vsebina vloge