NPK gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti NPK

 • starost najmanj 18 let, izjemoma manj kot 18 let, če je kandidatu prenehal status vajenca ali dijaka in izkazuje ustrezne delovne izkušnje
 • zaključena osnovna šola

Poklicne kompetence

 • načrtuje in organizira lastno delo
 • zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • sporazumeva se s sodelavci in predstavniki institucij
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • izvede montažo in demontažo žične naprave
 • izvede spravilo lesa z žično napravo
 • izvede vzdrževanje žične naprave

Raven zahtevnosti dela
(IV) Zahtevna dela

Način preverjanja strokovnih znanj in spretnosti
storitev z zagovorom

Veljavnost certifikata NPK
Trajen

Literatura
Katalog strokovnih znanj in spretnosti
Poklicni standard
Vprašanja in odgovori za zagovor

Vloga
Vloga