NPK odkupovalec odpremnik lesa/odkupovalka odpremnica lesa

Nacionalna poklicna kvalifikacija Odkupovalec odpremnik lesa/odkupovalka odpremnica  lesa
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti NPK
  • starost najmanj 18 let, izjemoma manj kot 18 let, če je kandidatu prenehal status vajenca ali dijaka in izkazuje ustrezne delovne izkušnje
  • zaključena osnovna šola
Poklicne kompetence
  • načrtuje, pripravi in kontrolira izvajanje izdanih navodil
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  • varuje zdravje in okolje
  • komunicira s sodelavci in strankami
  • odkupi gozdne lesne proizvode
  • prevzame gozdne lesne proizvode
  • odda gozdne lesne proizvode, usmerja vožnje tovornjaka ter pomaga šoferju pri delu na GTK
Raven zahtevnosti dela (V) Bolj zahtevna dela
Način preverjanja strokovnih znanj in spretnosti
  • storitev z zagovorom
Veljavnost certifikata NPK Trajen
Literatura

Katalog strokovnih znanj in spretnosti

Poklicni standard

Vprašanja odkupovalec lesa

 Vsebina vloge