NPK odkupovalec odpremnik lesa/odkupovalka odpremnica lesa

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti NPK

  • starost najmanj 18 let, izjemoma manj kot 18 let, če je kandidatu prenehal status vajenca ali dijaka in izkazuje ustrezne delovne izkušnje
  • zaključena osnovna šola

Poklicne kompetence

  • načrtuje, pripravi in kontrolira izvajanje izdanih navodil
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  • varuje zdravje in okolje
  • komunicira s sodelavci in strankami
  • odkupi gozdne lesne proizvode
  • prevzame gozdne lesne proizvode
  • odda gozdne lesne proizvode, usmerja vožnje tovornjaka ter pomaga šoferju pri delu na GTK

Raven zahtevnosti dela
(V) Bolj zahtevna dela

Način preverjanja strokovnih znanj in spretnosti
storitev z zagovorom

Veljavnost certifikata NPK
Trajen

Literatura
Katalog strokovnih znanj in spretnosti
Poklicni standard
Vprašanja odkupovalec lesa

Vloga
Vloga