NPK revirni lovec/revirna lovka

Nacionalna poklicna kvalifikacija Revirni lovec/revirna lovka
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti NPK
 • starost najmanj 18 let, izjemoma manj kot 18 let, če je kandidatu prenehal status vajenca ali dijaka in izkazuje ustrezne delovne izkušnje
 • najmanj srednja strokovna izobrazba katerekoli smeri
 • opravljen izpit za lovskega čuvaja
 • veljaven orožni list za lovstvo
Poklicne kompetence
 • načrtuje, pripravlja, izvaja in kontrolira delo v lovskem revirju na podlagi izdanih navodil vodje lovišča
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje
 • komunicira s sodelavci, strankami, z obiskovalci gozda, s pristojnimi institucijami in strokovnimi službami
 • nadzira in izvaja čuvajska dela v lovišču
 • izvaja lov in odstrel divjadi v skladu s predpisi
 • spremlja divjad in druge prostoživeče živali v lovišču
 • uravnava številčnost divjadi v lovišču
 • izvaja in nadzira biotehnična dela v lovišču
 • opravlja vsa ostala dela v povezavi s prostoživečimi živalmi
Raven zahtevnosti dela (V) Bolj zahtevna dela
Način preverjanja strokovnih znanj in spretnosti
 • storitev z zagovorom
Veljavnost certifikata NPK Trajen
Literatura

Katalog strokovnih znanj in spretnosti 

Poklicni standard

Vprašanja in odgovori za zagovor

 Vsebina vloge prijavnica NPK revirni lovec