NPK upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti NPK

  • starost najmanj 18 let, izjemoma manj kot 18 let, če je kandidatu prenehal status vajenca ali dijaka in izkazuje ustrezne delovne izkušnje
  • zaključena osnovna šola

Poklicne kompetence

  • načrtuje in organizira lastno delo
  • zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
  • racionalno porablja energijo in čas
  • varuje zdravje in okolje
  • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
  • komunicira s sodelavci in z drugimi uporabniki prostora
  • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologi

Raven zahtevnosti dela
(IV) Zahtevna dela

Način preverjanja strokovnih znanj in spretnosti
storitev z zagovorom

Veljavnost certifikata NPK
Trajen

Literatura
Katalog strokovnih znanj in spretnosti
Poklicni standard
Vprašanja in odgovori za zagovor

Vsebina vloge
Prijavnica Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem