NPK upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem

Nacionalna poklicna kvalifikacija Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti NPK
  • starost najmanj 18 let, izjemoma manj kot 18 let, če je kandidatu prenehal status vajenca ali dijaka in izkazuje ustrezne delovne izkušnje
  • zaključena osnovna šola
Poklicne kompetence
  • načrtuje in organizira lastno delo
  • zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
  • racionalno porablja energijo in čas
  • varuje zdravje in okolje
  • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
  • komunicira s sodelavci in z drugimi uporabniki prostora
  • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologi
Raven zahtevnosti dela (IV) Zahtevna dela
Način preverjanja strokovnih znanj in spretnosti
  • storitev z zagovorom
Veljavnost certifikata NPK Trajen
Literatura

Katalog strokovnih znanj in spretnosti 

Poklicni standard

Vprašanja in odgovori za zagovor

 Vsebina vloge Prijavnica Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem