Osnove nege gozda

Udeleženci bodo na usposabljanju seznanjeni z osnovnim znanjem o gozdnogojitvenih ukrepih, ki se jih izvaja v različnih razvojnih fazah gozda, ter s tehnikami dela z različnimi gojitvenimi orodji in gojitveno motorno žago.

Namen usposabljanja je osveščanje udeležencev o nujnosti ukrepov v mlajših razvojnih fazah gozda; pri tem je poudarek na pomenu osebne varovalne opreme in predstavitvi zakonskih predpisov.

Namen usposabljanja je prikaz negovalnih del in tehnik dela v razvojnih fazah mladja, gošče in letvenjaka.

Ciljna skupina: Lastniki gozda
Vstopni pogoji: /
Kraj: SGLŠ Postojna oz. pri naročniku v primeru, da je prijavljenih vsaj 15 udeležencev.
Trajanje: Tečaj obsega 8 ur in traja 1 dan:

  • teoretični del: 4 ure,
  • praktične vaje: 4 ure.
Velikost skupine: Največje število udeležencev: 25.
Obvezna oprema: Varovalna čelada
Obvezni način preverjanja: /
Končni izkaz usposobljenosti: Potrdilo o udeležbi »Osnove nege gozda (8 ur)«
Prednosti udeležbe v usposabljanju: Udeleženci bodo spoznali nujnost dela gozdnogojitvenih ukrepov. S pravilno izvedenimi gojitvenimi deli povečamo kakovost in prirastek gozdnega drevja, kar lastniku gozda poveča dodano vrednost lesa v prihodnosti.
Gradivo: /
Termini izvedbe: Tečaj organiziramo, ko je prijavljenih najmanj 10 udeležencev.
Morebitne posebnosti programa: /
Kontakt

Za prijavo posameznika ali skupine: tel. 041 789 079 ali e-pošta: brigita.sorli@guest.arnes.si.

Za strokovne informacije: tel. 040 770 112 ali e-pošta: peter.bole@guest.arnes.si.

Cena: 40,00 eur