Osnove nege gozda

Udeleženci bodo na usposabljanju seznanjeni z osnovnim znanjem o gozdnogojitvenih ukrepih, ki se jih izvaja v različnih razvojnih fazah gozda, ter s tehnikami dela z različnimi gojitvenimi orodji in gojitveno motorno žago.

Namen usposabljanja je osveščanje udeležencev o nujnosti ukrepov v mlajših razvojnih fazah gozda; pri tem je poudarek na pomenu osebne varovalne opreme in predstavitvi zakonskih predpisov.

Namen usposabljanja je prikaz negovalnih del in tehnik dela v razvojnih fazah mladja, gošče in letvenjaka.

Ciljna skupina
Lastniki gozda

Vstopni pogoji
/

Kraj
SGLŠ Postojna oz. pri naročniku v primeru, da je prijavljenih vsaj 15 udeležencev.

Trajanje
Tečaj obsega 8 ur in traja 1 dan:

  • teoretični del: 4 ure,
  • praktične vaje: 4 ure.

Velikost skupine
Največje število udeležencev: 25.

Obvezna oprema
Varovalna čelada

Obvezni način preverjanja
/

Končni izkaz usposobljenosti
Potrdilo o udeležbi »Osnove nege gozda (8 ur)«

Prednosti udeležbe v usposabljanju
Udeleženci bodo spoznali nujnost dela gozdnogojitvenih ukrepov. S pravilno izvedenimi gojitvenimi deli povečamo kakovost in prirastek gozdnega drevja, kar lastniku gozda poveča dodano vrednost lesa v prihodnosti.

Gradivo
/

Termini izvedbe
Tečaj organiziramo, ko je prijavljenih najmanj 10 udeležencev.

Morebitne posebnosti programa
/

Kontakt

Cena: 40,00 eur