Priprava na NPK gozdarski gojitelj

Udeleženci bodo na usposabljanju seznanjeni s celotnim postopkom preverjanja (storitev z zagovorom) pri pridobitvi NPK gozdarski gojitelj.

Dobili bodo odgovore in obrazložitve na vsa vprašanja, ki so v sklopu ustnega zagovora pri pridobitvi NPK.

Udeleženci bodo izvajali praktično prepoznavanje drevesnih vrst po listih in poganjkih, izvajali sadnjo, pripravo sestoja za naravno in umetno obnovo, nego mladja gošče in letvenjaka ter zaščito pred divjadjo.

Pri izvajanju dela bodo deležni učiteljevega strokovnega mnenja o pripravljenosti na preverjanje za pridobitev NPK gozdarski gojitelj. Učitelj bo posameznega udeleženca opozarjal na napake, ki bi bile lahko odločujoče pri preverjanju NPK.

Ciljna skupina
Kandidati, ki bi želeli delo gozdarskega gojitelja tudi profesionalno opravljati.

Vstopni pogoji
Uspešno zaključena osnovna šola (samo za udeležence, ki želijo kasneje pristopiti k opravljanju NPK gozdarski gojitelj).

Kraj
SGLŠ Postojna oz. pri naročniku v primeru, da je prijavljenih vsaj 10 udeležencev.

Trajanje
Tečaj obsega 40 ur in traja 5 dni:

 • teoretični del s prepoznavanjem: 2 dni,
 • praktično delo: 3 dni.

Velikost skupine

 • 1. in 2. dan je največje število udeležencev 15,
 • 3., 4., in 5. dan je največje število udeležencev 15 (1 učitelj na 5 udeležencev).

Obvezna oprema
Za vse udeležence na usposabljanju je priporočena uporaba lastne osebne varovalne opreme za delo z motorno žago, v nasprotnem primeru jo zagotovi izvajalec izobraževanja.

Obvezni način preverjanja

 • Pisno preverjanje znanja,
 • praktično preverjanje.

Končni izkaz usposobljenosti
Potrdilo o udeležbi »Priprava na NPK gozdarski gojitelj (40 ur)«

Prednosti udeležbe v usposabljanju

 • Prednost priprave na NPK je praktično delo, pri katerem se izvaja konkretne učne situacije, ki so podobne situacijam pri preverjanju na postopku pridobitve NPK gozdarski gojitelj, ter podaja praktične nasvete in primere dobre prakse.
 • Udeleženec se nauči prepoznati 20 drevesnih in 5 grmovnih vrst.
 • Če želi udeleženec svoje znanje še poglobiti, lahko ob doplačilu usposabljanje nadaljuje.
 • Udeleženec razvije spretnosti skupinskega dela oz. dela pred skupino, ki spremlja njegovo delo in ga nadzira (se uspešno spopade s tremo pri delu, navadi se obvladati stres, ki nastopi pri izpitu).
 • Naš moto je: Pri nas se ne le plača in dobi potrdilo, ampak tudi nauči!

Gradivo

 • Vprašanja in odgovori za zagovor na preverjanju NPK gozdarski gojitelj,
 • interno gradivo »Postopki in tehnike dela nege gozda«.

Termini izvedbe
Tečaj organiziramo, ko je prijavljenih najmanj 5 udeležencev.

Morebitne posebnosti programa
/

Kontakt

Cena: 330,00 eur