Priprava na NPK gozdarski sekač

Udeleženci bodo na usposabljanju seznanjeni s celotnim postopkom preverjanja (storitev z zagovorom) pri pridobitvi nacionalne kvalifikacije gozdarski sekač.

Udeleženci bodo prejeli vse informacije o katalogu znanj, kjer se nahajajo vprašanja, ki so v sklopu ustnega zagovora pri pridobitvi NPK in pri teoretičnem delu dobili odgovore na ta vprašanja. Opravili bodo vaje izdelave zasekov in podžagovanja glede na podano težišče in smer podiranja drevesa, na poligonu.

Udeleženci bodo praktično izvajali sečnjo lesa v gozdu. Pri izvajanju dela bodo dobili učiteljevo strokovno informacijo o pripravljenosti na preverjanje za pridobitev NPK gozdarski sekač. Učitelj bo udeležence opozarjal na napake, ki jih izvajajo pri delu in bi bile lahko odločujoče pri preverjanju NPK.

Ciljna skupina: Kandidati z večletnimi izkušnjami pri sečnji lesa (vsaj 200 m3 na leto).
Vstopni pogoji: Uspešno zaključena osnovna šola (samo za udeležence, ki želijo kasneje pristopiti k opravljanju NPK gozdarski sekač).
Kraj: SGLŠ Postojna oz. pri naročniku v primeru, da je prijavljenih vsaj 6 udeležencev.
Trajanje: Tečaj obsega 40 ur in traja 5 dni:

  • teoretični kabinetni del: 1 dan,
  • poligonske vaje: 1 dan,
  • praktični del: 3 dneva.
Velikost skupine:
  • 1. dan je največje število udeležencev 12,
  • 2. dan je največje število udeležencev 12,
  • 3., 4. in 5. dan je največje število udeležencev 12 na dan (1 učitelj na 3 udeležence).
Obvezna oprema:
  • Obvezna osebna varovalna oprema za delo z motorno žago po zakonskih predpisih,
  • motorna žaga.
Obvezni način preverjanja: /
Končni izkaz usposobljenosti: Potrdilo o udeležbi »Priprava na NPK gozdarski sekač (40 ur)«
Prednosti udeležbe v usposabljanju:

Prednost priprave na NPK je praktično delo, pri katerem se izvaja konkretne učne situacije, ki so podobne situacijam pri preverjanju na postopku pridobitve NPK gozdarski sekač, ter podaja praktične nasvete in primere dobre prakse.

Udeleženec dobi strokovno oceno o pripravi na NPK gozdarski sekač. Če  želi svoje znanje še poglobiti, lahko ob doplačilu usposabljanje nadaljuje.

Udeleženec lahko s pridobljenim znanjem na usposabljanju z delom v gozdu odpravi svoje pomanjkljivosti pri delu, s tem pa bolje pripravljen pristopi k samemu preverjanju.

Udeleženec razvije spretnosti skupinskega dela oz. dela pred skupino, ki spremlja njegovo delo in ga nadzira (se uspešno spopade s tremo pri delu, navadi se obvladati stres, ki nastopi pri izpitu).

Naš moto je: Pri nas se ne le plača in dobi potrdilo, ampak tudi nauči!

Gradivo: vprašanja sekač
Termini izvedbe: Tečaj organiziramo, ko je prijavljenih najmanj 6 udeležencev.
Morebitne posebnosti programa: Izvedba praktičnega dela usposabljanja se lahko terminsko premakne zaradi neugodnih vremenskih razmer.
Kontakt

Za prijavo posameznika ali skupine: tel. 041 789 079 ali e-pošta: brigita.sorli@guest.arnes.si.

Za strokovne informacije: tel. 040 770 112 ali e-pošta: peter.bole@guest.arnes.si.

Cena: 326,00 eur