Priprava na NPK odkupovalec lesa

Udeleženci bodo na usposabljanju seznanjeni s celotnim postopkom preverjanja (storitev z zagovorom) pri pridobitvi nacionalne kvalifikacije odkupovalec lesa.

Udeleženci bodo na usposabljanju dobili odgovore in obrazložitve na vsa vprašanja, ki so v sklopu ustnega zagovora pri pridobitvi NPK.

Udeleženci bodo izvajali praktično prepoznavanje drevesnih vrst po lesu in lubju, prepoznavali bodo napake lesa in računali njihov kvarni vpliv, izračunali volumen sortimenta ter jih klasirali po trenutno v Sloveniji veljavnih standardih.

Nato se bodo osredotočili na prikaz dela z elektronsko premerko in računalniško obdelavo pridobljenih podatkov za nadaljnje vnašanje podatkov v različne spletne aplikacije.

Pri delu bodo dobili učiteljevo strokovno mnenje o pripravljenosti na preverjanje za pridobitev NPK odkupovalec lesa. Učitelj bo udeležence opozarjal na napake (na lažje in težje napake ter izločilne kriterije), ki bi bile lahko odločujoče pri preverjanju NPK.

Ciljna skupina
Udeleženci z večletnimi izkušnjami pri odkupu lesa, ki bi želeli uporabljati elektronske premerke in obdelavo izmerjenih podatkov.

Vstopni pogoji
Uspešno zaključena osnovna šola (samo za udeležence, ki želijo kasneje pristopiti k opravljanju NPK odkupovalec lesa).

Kraj
SGLŠ Postojna oz. pri naročniku v primeru, da je prijavljenih vsaj 10 udeležencev.

Trajanje
Tečaj obsega 24 ur in traja 3 dni:

 • teoretični del: 1 dan,
 • praktične vaje: 2 dneva.

Velikost skupine

 • 1. dan je največje število udeležencev 16,
 • 2. in 3. dan je največje število udeležencev 16 (1 učitelj na 8 udeležencev).

Obvezna oprema

 • Varovalna čelada,
 • žepni računalnik.

Obvezni način preverjanja
/

Končni izkaz usposobljenosti
Potrdilo o udeležbi »Priprava na NPK odkupovalec lesa (24 ur)«

Prednosti udeležbe v usposabljanju

 • Prednost priprave na NPK je praktično delo, pri katerem se izvaja konkretne učne situacije, podobne situacijam pri preverjanju na postopku pridobitve NPK odkupovalec lesa, ter podaja praktične nasvete in primere dobre prakse.
 • Če  želi udeleženec svoje znanje še poglobiti, lahko ob doplačilu usposabljanje nadaljuje.
 • Udeleženec razvije spretnosti skupinskega dela oz. dela pred skupino, ki spremlja njegovo delo in ga nadzira (se uspešno spopade s tremo pri delu, navadi se obvladati stres, ki nastopi pri izpitu).
 • Pri usposabljanju  udeleženec uporablja sodobne elektronske in računalniške pripomočke za obdelavo podatkov, ki so potrebni pri prodaji lesa.
 • Naš moto je: Pri nas se ne le plača in dobi potrdilo, ampak tudi nauči!

Gradivo

 • vprasanja odkupovalec lesa,
 • plastificirana tabela za razvrščanje g. l. s. po kakovostnih razredih,
 • zgibanka z osnovnimi primeri pri krojenju in računanju napak lesa.

Termini izvedbe
Tečaj organiziramo, ko je prijavljenih najmanj 8 udeležencev.

Morebitne posebnosti programa
/

Kontakt

Cena: 125,00 eur