Tehnika dela z adaptiranimi kmetijskimi in gozdarskimi traktorji pri spravilu lesa

10-dnevno usposabljanje »Tehnika dela s traktorjem v gozdu« je namenjena tistim kandidatom, ki nimajo veliko izkušenj pri delu z opremljenim kmetijskim traktorjem za delo v gozdu in si želijo skozi 80-urno usposabljanje pridobiti dovolj veliko predznanje, da lahko kot udeleženci pristopijo k preizkusu za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) gozdarski traktorist.

Udeleženci se seznanijo s sestavnimi deli traktorja, njihovo nalogo in namembnostjo, z varnostjo pri delu s traktorjem in traktorskimi priključki in z medsebojnimi vplivi v odnosih človek – gozd – stroj.

Udeleženci se naučijo oskrbovati in vzdrževati adaptirani kmetijski traktor za delo v gozdu, izvajati varne tehnike dela pri spravilu lesa, izvajati gozdni red, izvajati pravilno kubiciranje in sortiranje sortimentov, izvajati spravilo v posebnih in izrednih razmerah.

Udeleženci bodo na usposabljanju seznanjeni s celotnim postopkom preverjanja (storitev z zagovorom) pri pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije gozdarski traktorist.

Udeleženci bodo na usposabljanju dobili odgovore in obrazložitve na vsa vprašanja, ki so v sklopu ustnega zagovora pri pridobitvi NPK.

Pri izvajanju svojega dela bodo dobili učiteljevo strokovno mnenje o pripravljenosti na preverjanje za pridobitev NPK gozdarski traktorist. Učitelj bo udeležence opozarjal na napake, ki bi bile lahko odločujoče pri preverjanju NPK.

Ciljna skupina
Kandidati z manj izkušnjami pri spravilu lesa s traktorjem v gozdu (manj kot 100 m3 na leto).

Vstopni pogoji
Uspešno zaključena osnovna šola (samo za udeležence, ki želijo kasneje pristopiti k opravljanju NPK gozdarski traktorist).

Kraj
SGLŠ Postojna oz. pri naročniku v primeru, da je prijavljenih najmanj 9 udeležencev.

Trajanje
Tečaj obsega 80 ur in traja 10 dni:

 • teoretični del: 3 dni,
 • kabinetne in poligonske vaje: 2 dni,
 • praktični del: 5 dni.

Velikost skupine

 • 1., 2., 3., 4., in 5. dan je največje število udeležencev 18,
 • 6., 7., 8., 9., in 10. dan je največje število udeležencev 6 na dan (1 učitelj na 2 udeleženca).

Obvezna oprema
Obvezna osebna varovalna oprema za delo z motorno žago po zakonskih predpisih, v nasprotnem primeru jo zagotovi izvajalec izobraževanja.

Obvezni način preverjanja

 • Pisno preverjanje znanja (test),
 • praktično preverjanje znanja (praktični izpit).

Končni izkaz usposobljenosti
Potrdilo o udeležbi »Tehnika dela z adaptiranimi kmetijskimi in gozdarskimi traktorji pri spravilu lesa (80 ur)«

Prednosti udeležbe v usposabljanju

 • Udeleženci bodo imeli veliko praktičnega dela pri spravilu lesa v gozdu, zato je usposabljanje primerno za tiste, ki želijo naknadno pristopiti k preizkusu za pridobitev NPK gozdarski traktorist in nadaljevati to delo tudi poklicno.
 • Velik poudarek je na ergonomiji dela pri izvajanju tako napornega poklica.
 • Prednost izobraževanja je praktično delo, pri katerem se izvaja konkretne učne situacije, podobne situacijam pri preverjanju v postopku pridobitve NPK gozdarski traktorist, ter podaja praktične nasvete in primere dobre prakse.
 • Udeleženec dobi strokovno oceno o pripravljenosti na preizkus NPK gozdarski   traktorist. Če udeleženec želi svoje znanje še poglobiti, lahko ob doplačilu usposabljanje nadaljuje.
 • Udeleženec razvije spretnosti skupinskega dela oz. dela pred skupino, ki spremlja njegovo delo in ga nadzira (se uspešno spopade s tremo pri delu, navadi se obvladati stres, ki nastopi pri izpitu). S tem se privaja na prihodnje delovno mesto in okolje.
 • Naš moto je: Pri nas se ne le plača in dobi potrdilo, ampak tudi nauči!

Gradivo

Termini izvedbe
Tečaj organiziramo, ko je prijavljenih najmanj 6 udeležencev.

Morebitne posebnosti programa
Izvedba praktičnega dela usposabljanja se lahko terminsko premakne zaradi neugodnih vremenskih razmer.

Kontakt

Cena: 1.100,00 eur