Tehnika dela z adaptiranimi kmetijskimi in gozdarskimi traktorji pri spravilu lesa

10-dnevno usposabljanje »Tehnika dela s traktorjem v gozdu« je namenjena tistim kandidatom, ki nimajo veliko izkušenj pri delu z opremljenim kmetijskim traktorjem za delo v gozdu in si želijo skozi 80-urno usposabljanje pridobiti dovolj veliko predznanje, da lahko kot udeleženci pristopijo k preizkusu za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) gozdarski traktorist.

Udeleženci se seznanijo s sestavnimi deli traktorja, njihovo nalogo in namembnostjo, z varnostjo pri delu s traktorjem in traktorskimi priključki in z medsebojnimi vplivi v odnosih človek – gozd – stroj.

Udeleženci se naučijo oskrbovati in vzdrževati adaptirani kmetijski traktor za delo v gozdu, izvajati varne tehnike dela pri spravilu lesa, izvajati gozdni red, izvajati pravilno kubiciranje in sortiranje sortimentov, izvajati spravilo v posebnih in izrednih razmerah.

Udeleženci bodo na usposabljanju seznanjeni s celotnim postopkom preverjanja (storitev z zagovorom) pri pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije gozdarski traktorist.

Udeleženci bodo na usposabljanju dobili odgovore in obrazložitve na vsa vprašanja, ki so v sklopu ustnega zagovora pri pridobitvi NPK.

Pri izvajanju svojega dela bodo dobili učiteljevo strokovno mnenje o pripravljenosti na preverjanje za pridobitev NPK gozdarski traktorist. Učitelj bo udeležence opozarjal na napake, ki bi bile lahko odločujoče pri preverjanju NPK.

Ciljna skupina: Kandidati z manj izkušnjami pri spravilu lesa s traktorjem v gozdu (manj kot 100 m3 na leto).
Vstopni pogoji: Uspešno zaključena osnovna šola (samo za udeležence, ki želijo kasneje pristopiti k opravljanju NPK gozdarski traktorist).
Kraj: SGLŠ Postojna oz. pri naročniku v primeru, da je prijavljenih najmanj 9 udeležencev.
Trajanje: Tečaj obsega 80 ur in traja 10 dni:

  • teoretični del: 3 dni,
  • kabinetne in poligonske vaje: 2 dni,
  • praktični del: 5 dni.
Velikost skupine:
  • 1., 2., 3., 4., in 5. dan je največje število udeležencev 18,
  • 6., 7., 8., 9., in 10. dan je največje število udeležencev 6 na dan (1 učitelj na 2 udeleženca).
Obvezna oprema: Obvezna osebna varovalna oprema za delo z motorno žago po zakonskih predpisih, v nasprotnem primeru jo zagotovi izvajalec izobraževanja.
Obvezni način preverjanja:
  • Pisno preverjanje znanja (test),
  • praktično preverjanje znanja (praktični izpit).
Končni izkaz usposobljenosti: Potrdilo o udeležbi »Tehnika dela z adaptiranimi kmetijskimi in gozdarskimi traktorji pri spravilu lesa (80 ur)«
Prednosti udeležbe v usposabljanju:

Udeleženci bodo imeli veliko praktičnega dela pri spravilu lesa v gozdu, zato je usposabljanje primerno za tiste, ki želijo naknadno pristopiti k preizkusu za pridobitev NPK gozdarski traktorist in nadaljevati to delo tudi poklicno.

Velik poudarek je na ergonomiji dela pri izvajanju tako napornega poklica.

Prednost izobraževanja je praktično delo, pri katerem se izvaja konkretne učne situacije, podobne situacijam pri preverjanju v postopku pridobitve NPK gozdarski traktorist, ter podaja praktične nasvete in primere dobre prakse.

Udeleženec dobi strokovno oceno o pripravljenosti na preizkus NPK gozdarski   traktorist. Če udeleženec želi svoje znanje še poglobiti, lahko ob doplačilu usposabljanje nadaljuje.

Udeleženec razvije spretnosti skupinskega dela oz. dela pred skupino, ki spremlja njegovo delo in ga nadzira (se uspešno spopade s tremo pri delu, navadi se obvladati stres, ki nastopi pri izpitu). S tem se privaja na prihodnje delovno mesto in okolje.

Naš moto je: Pri nas se ne le plača in dobi potrdilo, ampak tudi nauči!

Gradivo:
Termini izvedbe: Tečaj organiziramo, ko je prijavljenih najmanj 6 udeležencev.
Morebitne posebnosti programa: Izvedba praktičnega dela usposabljanja se lahko terminsko premakne zaradi neugodnih vremenskih razmer.
Kontakt

Za prijavo posameznika ali skupine: tel. 041 789 079 ali e-pošta: brigita.sorli@guest.arnes.si.

Za strokovne informacije: tel. 040 770 112 ali e-pošta: peter.bole@guest.arnes.si.

Cena: 1.100,00 eur