Tehnika dela z motorno žago

10-dnevno usposabljanje »Tehnika dela z motorno žago v gozdu« je namenjeno tistim kandidatom, ki nimajo veliko izkušenj pri delu z motorno žago v gozdu in si v 80-urnem usposabljanju želijo pridobiti dovolj veliko predznanje, da lahko kot udeleženci pristopijo na preizkus za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) gozdarski sekač.

Udeleženci se seznanijo z varnostjo pri delu z motorno žago, s sestavnimi deli motorne žage in njihovo namembnostjo, z medsebojnimi vplivi v odnosih človek – gozd – stroj itd.

Udeleženci se naučijo oskrbovati in vzdrževati motorno žago, izvajati varne tehnike dela z motorno žago pri sečnji dreves, izvajati gozdni red, izvajati pravilno krojenje, izvajati sečnjo v posebnih in izrednih razmerah.

Udeleženci bodo na usposabljanju seznanjeni s celotnim postopkom preverjanja (storitev z zagovorom) pri pridobitvi NPK gozdarski sekač.

Udeleženci bodo na usposabljanju dobili odgovore in obrazložitve na vsa vprašanja, ki so v sklopu ustnega zagovora pri pridobitvi NPK.

Pri izvajanju dela bodo prejeli učiteljevo strokovno mnenje o pripravljenosti na preverjanje za pridobitev NPK gozdarski sekač. Učitelj bo udeležence opozarjal na napake, ki bi bile lahko odločujoče pri preverjanju NPK.

Ciljna skupina
Kandidati z manj izkušnjami pri sečnji lesa.

Vstopni pogoji
Uspešno zaključena osnovna šola (samo za udeležence, ki želijo kasneje pristopiti k opravljanju NPK gozdarski sekač).

Kraj
SGLŠ Postojna oz. pri naročniku v primeru, da je prijavljenih najmanj 9 udeležencev.

Trajanje
Tečaj obsega 80 ur in traja 10 dni:

 • teoretični del: 3 dni,
 • kabinetne in poligonske vaje: 2 dneva,
 • praktični del: 5 dni.

Velikost skupine

 • 1., 3., in 8. dan je največje število udeležencev 18,
 • 2., 4., in 10 dan je največje število udeležencev 18 (1 učitelj na 6 udeležencev),
 • 5., 6., 7., 8., in 9. dan je največje število udeležencev 18 na dan (1 učitelj na 3 udeležence).

Obvezna oprema
Obvezna osebna varovalna oprema za delo z motorno žago po zakonskih predpisih, v nasprotnem primeru jo zagotovi izvajalec izobraževanja.

Obvezni način preverjanja

 • Pisno preverjanje znanja (test),
 • praktično preverjanje znanja (praktični izpit).

Končni izkaz usposobljenosti
Potrdilo o udeležbi »Tehnika dela z motorno žago (80 ur)«

Prednosti udeležbe v usposabljanju

 • Udeleženci bodo imeli veliko praktičnega dela na področju sečnje lesa v gozdu, zato je usposabljanje primerno za tiste, ki želijo naknadno pristopiti k preizkusu za pridobitev NPK gozdarski sekač in nadaljevati to delo tudi poklicno.
 • Velik poudarek je na ergonomiji dela pri opravljanju poklica gozdarski sekač.
 • Prednost izobraževanja je praktično delo, pri katerem se izvajajo konkretne učne situacije, ki so podobne tistim pri preverjanju na postopku pridobitve NPK gozdarski sekač, ter podajanje praktičnih nasvetov in primerov dobre prakse.
 • Udeleženec prejme strokovno oceno pripravljenosti na preizkus NPK gozdarski sekač. Če želi udeleženec svoje znanje še poglobiti, lahko ob doplačilu usposabljanje nadaljuje.
 • Udeleženec razvije spretnosti skupinskega dela oz. dela pred skupino, ki spremlja njegovo delo in ga nadzira (se uspešno spopade s tremo pri delu, navadi se obvladati stres, ki nastopi pri izpitu). S tem se privaja na prihodnje delovno mesto in okolje.
 • Naš moto je: Pri nas se ne le plača in dobi potrdilo, ampak tudi nauči!

Gradivo

Termini izvedbe
Tečaj organiziramo, ko je prijavljenih najmanj 6 udeležencev.

Morebitne posebnosti programa
Izvedba praktičnega dela usposabljanja se lahko terminsko premakne zaradi neugodnih vremenskih razmer.

Kontakt

Cena: 990,00 eur